Algemene voorwaarden Urban Bozz | Urban Bozz

Algemene voorwaarden Urban Bozz

Artikel 1: Algemeen

Urban Bozz is gevestigd aan de Klein Zundertseweg 7, 4882 BE te Klein Zundert en een handelsnaam van Bozz Company BV ingeschreven als zodanig bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88738272;
BTW-nummer NL864757797B01.
E-mailadres: [email protected].

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Urban Bozz en de koper/klant.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
 3. Als er door de koper/klant opdracht gegeven wordt aan Urban Bozz om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die bindend is (Wet Koop op Afstand).
 4. Door het gebruik van de internetsite www.urbanbozz.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper/ klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeldt op de internetsite.
 5. Urban Bozz heeft ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Artikel 3: Aanbiedingen/Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen/overeenkomsten van Urban Bozz zijn vrijblijvend. Urban Bozz houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de artikelen. Urban Bozz heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is of niet meer te leveren is.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van Urban Bozz is verstuurd.
 3. De klant en Urban Bozz komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 4. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Urban Bozz dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling
 5. De voorraad van de webshop wordt dagelijks automatisch bijgewerkt. Mocht het onverhoopt voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. hiervan op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren. Urban Bozz zal in dat geval binnen 4 werkdagen voor terugbetaling zorgen.

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
 2. Alle prijzen zijn inclusief de Nederlandse omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van de verzending vindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.
 3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 4. Urban Bozz kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van menselijk of technisch falen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: Betaling

 1. Bij een bestelling via de internetsite van Urban Bozz geschiedt betaling d.m.v. IDEAL bij de bank van uw keuze, Paypal en andere betalingsmogelijkheden op onze site of via overschrijving op ons bankrekeningnummer IBAN  NL17 ABNA 0504 8109 52. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf.
 2. Voor transport buiten Nederland en België brengen wij kosten in rekening.
 3. Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan is Urban Bozz bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichting volledig is nagekomen.
 4. Na een door u geplaatste bestelling ontvangt u direct een e-mail. Dit is de factuur.

Artikel 6: Levering/Levertijd

 1. De door Urban Bozz opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien de maximale levertijd zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand houdt nemen wij contact met u op en bieden wij u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden na ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op uw bankrekening. Urban Bozz is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.
 3. Het risico van verlies of beschadiging van het product dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijze derde wordt gebracht.
 4. Urban Bozz is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden als gevolg van een door de klant foutief opgegeven woonadres.
 5. Urban Bozz is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten die hiervoor gemaakt worden zijn ten laste van Urban Bozz.

Artikel 7: Herroepingsrecht/Ruilen en Retourneren

 1. U mag een geleverd artikel binnen 14 dagen na ontvangst aan Urban Bozz terugzenden, buiten deze termijn kunnen wij geen retouren meer aanvaarden.
 2. Terugzenden geschiedt uitsluitend in de originele verpakking, de verzendkosten zijn voor uw rekening. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Urban Bozz niet geaccepteerd. Voordat u de artikelen retour zendt, dient u dit eerst te melden via [email protected], wij zullen dan binnen 3 werkdagen contact met u opnemen.
 3. Wanneer de retourzending in goede staat is ontvangen wordt het bedrag van de zending binnen 14 dagen teruggestort op uw bankrekening. Gelieve uw adres- en bankgegevens in de retourzending bij te voegen.
 4. Geen reden voor retournering zijn: levering van artikelen met (bedrijfs)logo. Daarnaast geldt: leer is een natuurproduct en onderlinge verschillen in zichtbare nerven, poriën, littekens en insectenbeten typeren de echtheid van het artikel en kunnen geen reden zijn om een levering af te wijzen.

Artikel 8: Garantie

 1. Bestelt u een artikel bij Urban Bozz, waarvan u in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft Urban Bozz 1 jaar garantie.
 2. Dit geldt niet voor slijtage door intensief gebruik. Leer is een natuurproduct, een levend materiaal dat ademt en flexibel is. De zichtbare nerven, poriën, littekens, insectenbeten en lichte kleurverschillen in de huid typeren de echtheid van het lederen artikel. Dit zijn geen materiaalfouten; de natuur heeft zijn handtekening achtergelaten. Urban Bozz wijst iedere aansprakelijkheid hiervoor af.
 3. Om het geschuurde en oud uitziende effect te krijgen bij sommige producten van Urban Bozz, worden er tijdens het looiproces natuurlijke oliën gebruikt. In enkele gevallen kunnen de oliën weleens doorwerken bij lichte kleding zichtbare vlekken veroorzaken. U kunt Urban Bozz hiervoor niet aansprakelijk stellen.

Artikel 9: Privacy

 1. Klantgegevens worden uitsluitend intern gebruikt. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden verstrekt, tenzij dat voortvloeit uit de wet Registratie Persoonsgegevens.

Artikel 10: Website

 1. Urban Bozz doet zijn best om de website up-to-date te houden, echter kan het voor komen dat  een product onverhoopt niet leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
 2. Alle producten die u op onze website aantreft kunnen fouten bevatten, Urban Bozz kan niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor.
 3. Urban Bozz is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade indien de website in welke gevallen dan ook niet goed functioneert.

Artikel 11: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, niet voorzien, waarop Urban Bozz geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Urban Bozz niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Urban Bozz heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert.
 4. Beide partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Urban Bozz is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. Niettemin heeft Urban Bozz het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14:  Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.